Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 6 (253) /2016
czerwiec / june 2016
211

Redakcja

Aktualności

News

214

Hans-Michael Wolffgang, Kerstin Harden

Nowe europejskie prawo celne – część I

The new European customs law – part I

220

Tomasz Nowak

Zakres autonomii proceduralnej polskiego prawa celnego od 1 maja 2016 r. – głos w dyskusji

The range of procedural autonomy of the Polish customs law since 1 May 2016 – voice in the debate

226

Robert Michalski

Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za niezapłacone podatki

Responsibilities of board members of a capital company for unpaid taxes

231

Wojciech Maruchin

Stosowanie procedur szczególnych w VAT – analiza polskich przepisów ustawowych

The use of specific procedures in VAT - analysis of the Polish laws

235

Zbigniew Chmielewski

Zarządzanie przez cele narzędziem zarządzania wydajnością w administracji publicznej . . . . . . . .

Management by objectives as a tool for performance management in public administration

241

Jan Brodziński

Ułatwienia dla polskich eksporterów oferowane przez Krajową Izbą Gospodarczą – część I

Simplification for Polish exporters offered by the National Chamber of Commerce – part I

245

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 May 2016 until 31 May 2016

246

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 May 2016 until 31 May 2016

247

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie pdf