Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 7 (252) /2016
lipiec / july 2016
255

Hans-Michael Wolffgang, Kerstin Harden

Nowe europejskie prawo celne – część II (ostatnia) .

The new European customs law – part II (last)

259

Andrzej Halicki

O istocie dyspozycyjności funkcjonariusza Służby Celnej

On the essence of the availability of the Customs Service officer

262

Adam Drozdek

Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych

Common features of customs and taxes as public levies

268

Rafał Bernat

Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy podatkowego za niedochowanie należytej staranności przy reprezentowaniu podatnika. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24.04.2015r., I ACa 1581/14

Liability for damages of a tax adviser for not-keeping the due diligence at representing the taxpayer. Gloss to the Appeals Court in Łódź verdict from 24th April 2015, signature I ACa 1581/14 .

272

Jan Brodziński

Ułatwienia dla polskich eksporterów oferowane przez Krajową Izbą Gospodarczą – część II

Simplification for Polish exporters offered by the National Chamber of Commerce – part II

281

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2016 until 30 June 2016

282

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2016 until 30 June 2016

284

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanatons

286

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe