Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XX nr 3 (236) /2015
marzec / march 2015
87

Michael Lux

Wprowadzenie do unijnego kodeksu celnego – część IX ostatnia

Intruduction to the EU Customs Code – Part IX (final)

93

Andrzej Halicki

Trybunał Konstytucyjny orzekł o emeryturach funkcjonariuszy celnych Glosa do wyroku z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt K 39/13

The Constitutional Court decided on customs officers’ pensions Gloss to the judgment of March 3, 2015, K 39/13

96

Ireneusz Mirek

Koniec „sankcji podatkowych” za niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych na tle dotychczasowych wątpliwości konstytucyjnych – cześć I

The end of tax sanctions due to infringement of the obligation to submit a monthly summary of fuel statements under constitutional doubts, existing up to now – Part 1

100

Cezary Sowiński

Jednolite stosowanie prawa celnego w Unii Europejskiej

Uniform application of customs law in the European Union

106

Aleksander V. Grebennikov

Międzynarodowe prawo celne w systemie prawnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

International customs law in the legal system of the Eurasian Economic Union

112

Bogusław Śledź

Monopol wódczany na ziemiach polskich w latach 1898-1918

Monopol wódczany na ziemiach polskich w latach 1898-1918

115

Inne źródła

Najważniejsze ułatwienia wprowadzone w 2014 roku

The most important facilities introduced in 2014

117

Robert Wojciechowski

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 February 2015 until 28 February 2015

118

Robert Wojciechowski

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 February 2015 until 28 February 2015

121

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

123

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

52zł kup wydanie papierowe

Biblioteka celnej książki - najnowsze

monitor-prawa-celnego
Andrzej HALICKI

SŁUŻBA CELNA - STATUS PRAWNY FUNKCJONARIUSZA CELNEGO

Andrzej HALICKI

SŁUŻBA  CELNA  - STATUS  PRAWNY  FUNKCJONARIUSZA  CELNEGO

„… książka to szczególna praca, wyjątkowa na naszym rynku wydawniczym. W istocie to pierwsza monografia poświęcona specyficznej służbie w systemie administracji publicznej – Służbie Celnej. Adresowana, przede wszystkim do funkcjonariuszy celnych, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych i ich wydziałów (referatów) kadrowych, ale i do ustawodawców, sędziów, prokuratorów i związków zawodowych. 

To opracowanie całkowicie nowoczesne pod każdym względem – metodologii, konstrukcji opracowania, jego struktury, warsztatu, języka oraz sposobu prezentacji wielce profesjonalnych, przede wszystkim prawnych, zagadnień. Mimo wybitnie naukowego charakteru opracowanie ma również niezwykle istotny walor poznawczy – jest jak gdyby praktyczną encyklopedią wiedzy o uprawnieniach i obowiązkach funkcjonariuszy celnych.

To czyni książkę cennym źródłem dla wszystkich teoretyków i praktyków stosowania prawa związanego ze służbą celną, a zwłaszcza wszystkich tych którzy zajmują się statusem funkcjonariusza tej umundurowanej i nie umundurowanej formacji administracji publicznej jaką jest Służba Celna”.

Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza: 

 

W publikacji znajdziemy między innymi:

Źródła prawa stosunku służbowego;  akty prawa powszechnie obowiązującego w służbie celnej; akty prawa wewnętrznego; akty kierownictwa wewnętrznego; służba przygotowawcza; zmiana miejsca pełnienia służby; przeniesienie do służby cywilnej; przeniesienie do policji i straży granicznej; oddelegowanie do wykonywania pracy poza Służbą Celną; zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych; Szef Służby Celnej; Dyrektor izby celnej; Naczelnik urzędu celnego; zasady naboru do Służby Celnej; nawiązanie stosunku służbowego; proces opisu i wartościowania stanowisk służbowych; zasady awansu i zmiany na stanowiskach służbowych; Służba Celna jako formacja uzbrojona. Obowiązki: wykonywania poleceń służbowych, przestrzegania tajemnicy celnej i skarbowej, przestrzegania drogi służbowej, pełnienia służby w umundurowaniu, składania oświadczeń o stanie majątkowym; poddania się ocenie okresowej lub opinii służbowej. Prawa do: nagrody jubileuszowej, do nagrody rocznej, do emerytury, do urlopów. Zakazy: wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych, pełnienia służby w urzędzie ze względu na stosunek podległości, dotyczące zrzeszania się i manifestowania poglądów politycznych. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza celnego; rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych ze stosunku służbowego. Ustanie stosunku służbowego.  

W książce znajdziemy również wykaz orzeczeń w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych, wykaz zapytań i interpelacji poselskich dotyczących statusu prawnego funkcjonariusza celnego. Dopełnieniem publikacji jest indeks rzeczowy, bibliografia, wykaz skrótów.

To tylko wyjątki ze spisu treści. Pełny spis treści jak niżej

 

Cena książki wraz z kosztami wysyłki wynosi 45 zł. ( w cenie ujęto 5,00 zł -koszy wysyłki)

Wydawca – Wydawnictwo BW, Szczecin 2013 rok, stron 200
przedpłata na konto:
bank BPH 42 1060 0076 0000 3260 0156 2803
Wydawnictwo BW; 70-851  Szczecin; ul. Pucka 17/7

nie realizujemy wysyłki „za pobraniem”

 

SPIS  TREŚCI

Wykaz skrótów ...7

Wstęp ...11

Rozdział 1.

Administracja celna w Polsce – rys historyczny i perspektywa rozwoju ... 13

1.1. Okres 1918 r. – 2009 r ... 13

1.2. Okres 2009 r. – 2013 r ... 18

1.2.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz jej nowelizacje ... 18

1.2.2. Koncepcja funkcjonowania Służby Celnej od roku 2009 r. i perspektywa rozwoju .22

Rozdział 2.

Administracja celna (Służba Celna) w strukturze państwa ... 27

2.1. Pojęcia administracji oraz administracji publicznej ... 27

2.2. Administracja celna jako część administracji publicznej ... 28

2.3. Służba Celna jako część administracji celnej ... 29

2.4. Służba Celna jako służba mundurowa ... 30

2.5. Służba Celna jako formacja uzbrojona ... 32

2.6. Inne klasyfikacje Służby Celnej ... 33

Rozdział 3.

Zadania i organizacja Służby Celnej ... 35

3.1. Zadania Służby Celnej ... 35

3.2. Organy Służby Celnej ... 36

3.2.1. Minister Finansów ... 37

3.2.2. Szef Służby Celnej ... 37

3.2.3. Dyrektor izby celnej ... 40

3.2.4. Naczelnik urzędu celnego ... 41

3.3. Jednostki organizacyjne Służby Celnej ... 41

Rozdział 4.

Stosunek służbowy funkcjonariusza celnego ... 43

4.1. Pojęcie i cechy stosunku służbowego funkcjonariusza celnego 43

4.2. Strony stosunku służbowego ... 45

4.3. Źródła prawa stosunku służbowego ... 47

4.3.1. Akty prawa powszechnie obowiązującego ... 48

4.3.2. Akty prawa wewnętrznego ... 50

4.3.3. Akty kierownictwa wewnętrznego ... 50

Rozdział 5.

Nawiązanie stosunku służbowego ... 53

5.1. Warunki pełnienia służby w Służbie Celnej ... 53

5.2. Zasady naboru do Służby Celnej ... 58

5.3. Nawiązanie stosunku służbowego ... 63

Rozdział 6.

Przebieg służby funkcjonariusza celnego ... 65

6.1. Służba przygotowawcza ... 65

6.2. Zmiana miejsca pełnienia służby ... 71

6.3. Przeniesienie do służby cywilnej ... 73

6.4. Przeniesienie do Policji i Straży Granicznej ... 74

6.5. Oddelegowanie do wykonywania pracy poza Służbą Celną ... 75

6.6. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych ... 76

Rozdział 7.

Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy celnych ... 79

7.1. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy celnych ... 79

7.2. Proces opisu i wartościowania stanowisk służbowych ... 81

7.3. Zasady awansu i zmiany na stanowiskach służbowych ... 85

7.4. Stopnie służbowe funkcjonariuszy celnych ... 87

Rozdział 8.

Czas służby ... 91

Rozdział 9.

Obowiązki i prawa funkcjonariusza celnego ... 95

9.1. Obowiązki funkcjonariusza celnego ... 95

9.1.1 Obowiązek przestrzegania przepisów prawa ... 97

9.1.2. Obowiązek rzetelnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań ... 98

9.1.3. Obowiązek racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi ... 98

9.1.4. Obowiązek godnego zachowanie się w służbie i poza służbą . . . . . . . 99

9.1.5. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych ... 100

9.1.6. Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym ... 103

9.1.7. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych ... 105

9.1.8. Obowiązek poddania się ocenie okresowej lub opinii służbowej ... 109

9.1.9. Obowiązek poddania się badaniom lekarskim ... 112

9.1.10. Obowiązek pełnienia służby w umundurowaniu ... 113

9.1.11. Obowiązek przestrzegania tajemnicy celnej i skarbowej... ....114

9.1.12. Obowiązki związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny służby . 114

9.1.13. Obowiązek przestrzegania drogi służbowej ... 115

9.1.14. Obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka ... 116

9.1.15. Zakaz wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych ... 116

9.1.16. Zakazy dotyczące zrzeszania się i manifestowania poglądów politycznych ... 119

9.1.17. Zakaz pełnienia służby w urzędzie ze względu na stosunek podległości ... 120

9.1.18 Obowiązki funkcjonariusza celnego na stanowisku kierowniczym ... 120

9.2. Prawa funkcjonariusza celnego ... 121

9.2.1. Prawo do uposażenia ... 121

9.2.2. Prawo do nagrody jubileuszowej ... 122

9.2.3. Prawo do nagrody rocznej ... 123

9.2.4. Prawo do środków na zagospodarowanie ... 123

9.2.5. Prawo do świadczeń socjalnych ... 123

9.2.6. Prawo do urlopu ... 126

9.2.7. Urlop wypoczynkowy ... 126

9.2.8. Urlop okolicznościowy ... 127

9.2.9. Urlop bezpłatny ... 127

9.2.10. Uprawnienia związane z rodzicielstwem ... 128

9.2.11. Urlop zdrowotny ... 128

9.2.12. Inne uprawnienia urlopowe ... 130

9.2.13. Prawo do otrzymania wyróżnień ... 130

9.2.14. Prawo do podnoszenia kwalifikacji ... 135

9.2.15. Prawo udziału w związku zawodowym i stowarzyszeniu ... 135

9.2.16. Prawo kandydowania w wyborach parlamentarnych i samorządowych ... 136

9.2.17. Prawo do emerytury ... 138

9.2.18. Przedawnienie roszczeń pieniężnych ... 141

Rozdział 10.

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza celnego ... 143

10.1. Uwagi ogólne ... 143

10.2. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej ... 144

10.3. Postępowanie wyjaśniające, rola rzecznika dyscyplinarnego . . . . . . 145

10.4. Postępowanie dyscyplinarne ... 146

10.5. Rozmowa dyscyplinująca ... 151

10.6. Skutki postępowania dyscyplinarnego dla funkcjonariusza celnego ... 153

Rozdział 11

Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych

ze stosunku służbowego ... 157

11.1. Pojęcie sporu i właściwość sądu administracyjnego ... 157

11.2. Właściwość sądu powszechnego ... 159

Rozdział 12.

Ustanie stosunku służbowego ... 161

12.1. Rozwiązanie stosunku służbowego (przesłanki obligatoryjne) . . . 161

12.2. Rozwiązanie stosunku służbowego (przesłanki fakultatywne) . . . .166

12.3. Wygaśnięcie stosunku służbowego ... 173

12.4. Świadectwo służby ... 174

12.5. Przywrócenie do służby ... 175

Rozdział 13

Problematyka spraw ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich ... 177

13.1 Uwagi wstępne ... 177

13.2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2000-2009 . ..178

13.3. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2010-2013 . . .180

13.4. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich przed Trybunałem Konstytucyjnym . . 182

Podsumowanie ... 183

Wykaz wybranych orzeczeń w sprawach ze stosunku służbowego

funkcjonariuszy celnych ... 185

Wykaz wybranych analiz, badań i raportów dotyczących Służby Celnej  ... 187

Wykaz wybranych publikacji prasowych dotyczących Służby Celnej . . . ...188

Wykaz wybranych kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawach dotyczących funkcjonowania Służby Celnej . ...189

Wykaz wybranych zapytań i interpelacji poselskich dotyczących

statusu prawnego funkcjonariusza celnego ... 189

Bibliografia ... 191

Literatura uzupełniająca ... 195

Indeks przedmiotowy ... 197

 

ZAMÓWIENIA można również składać na

e-mail: monitorc@monitorc.pl

Wydawnictwo BW Jan Brodziński

Wydanie I - 2013r. stron 200

45,00zł kup wydanie papierowe
monitor-prawa-celnego
Ewa GWARDZIŃSKA

AGENCJE CELNE W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

Ewa  GWARDZIŃSKA
AGENCJE  CELNE  W  MIĘDZYNARODOWYM  OBROCIE  TOWAROWYM„Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych są istotnym czynnikiem działalności gospodarczej w sferze obrotu towarowego z zagranicą. Ich efektywność zależy jednak nie tylko od rzetelności i umiejętności pracy zatrudnionych w tej sferze osób, ale również od systemu zarządzania służbą celną, zasad organizacyjnych oraz stosowanych procedur.

Autorka to dobrze dostrzegła. Szczególnie cenny jest jej wniosek dotyczący wpływu przystąpienia Polski do UE na funkcjonowanie systemu odpraw celnych. Skoro dokonywanie tych odpraw w innych państwach członkowskich Unii jest szybsze i tańsze, coraz częściej towary przeznaczone dla odbiorców w RP bądź eksportowane z RP poza obszar UE odprawiane są poza krajem. Nie jest, co prawda do końca jasne (a szkoda) czy dzieje się to przy pośrednictwie polskich podmiotów świadczących usługi pośrednictwa celnego, czy też są one przechwytywane przez podmioty z innych państw członkowskich, oznacz to jednak istotne wyzwanie.”

 prof. Wiesław CZYŻOWICZ

 

Cena książki wraz z kosztami wysyłki wynosi 25,00 zł brutto

Wydawca – Wydawnictwo BW, Szczecin 2011 rok, stron 256
przedpłata na konto:
bank BPH 42 1060 0076 0000 3260 0156 2803
Wydawnictwo BW; 70-851  Szczecin; ul. Pucka 17/7

25,00zł kup wydanie papierowe
Zobacz wszystkie