Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 4 (250) /2016
kwiecień / april 2016
127

Inne źródła

Aktualności

News

128

Karol Piech

Art. 78 WKC nie stanowi podstawy prawnej do dokonywania zmian w zgłoszeniu celnym po zwolnieniu towarów

Art. 78 of Community Customs Code is not a legal basis to make changes in the customs declaration after the release of the goods.

138

Andrzej Halicki

Krajowa Administracja Skarbowa – analiza projektu ustawy z dnia 17 lutego 2016 r

The National Tax Administration – analysis of the draft law of 17 February 2016

141

Frank Altemöller

Zwalczanie terroryzmu i wymiana danych w handlu międzynarodowym

Combating terrorism and the exchange of data in international trade

146

Iwan Grigoriewicz Bereżniuk, Igor Wasiliowicz Nestoriszen

Kierunki przemian instytucjonalnych ukraińskich organów celnych w kontekście integracji europejskiej

Evolution of institutional Ukrainian customs authorities in the context of European integration

150

Rafał Aleksander Nawrot

Działalność pełnomocnika spółki anglosaskiej o pełnej strukturze powierniczej, a powstanie zakładu na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – część I

The business activity of a proxy of Anglo-Saxon company having full nominee structure and creation of a permanent establishment on the grounds of double taxation treaties – Part I

153

Andrzej Halicki

Opinia prawna dotycząca projektu stanowiska Rządu RP w sprawie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy celnych

Legal opinion on the draft position of the Polish government on the pension rights of customs officers

156

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

Wybrane aspekty opodatkowania podatkiem VAT usług montażu i serwisu elektrowni wiatrowych

Chosen aspects of the taxation of the installation and service of the wind power plant with VAT

160

Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji

Uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (UC45) sygn. DC1.8800.1.2016

Comments made to the draft law amending the Act of Customs Law and other laws (UC45) sygn. DC1.8800.1.2016

160

Redakcja

Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2016+

Conference Customs Service for Business 2016+

161

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Comments made to the draft law amending the Act of Customs Law and some other laws

163

Redakcja

Jak będą funkcjonować gwarancje

JHow will the guarantees function

164

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 March 2016 until 31 March 2016

164

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C Od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 March 2016 until 31 March 2016

166

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

167

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie pdf