Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 5 (251) /2016
maj / may 2016
171

Aktualności

News

172

Paweł Polakowski

(Nie) aż takie ryzyko agencji celnych – przemyślenia do art. 33a ustawy o VAT

(No) such risk of customs agencies - thoughts to art. 33a of the VAT Act

174

Andrzej Halicki

Służba Celna jako ogniwo systemu antyterrorystycznego RP

Customs Service as part of the anti-terrorist system of The Republic of Poland

178

Wojciech Maruchin

Stosowanie procedur szczególnych w odniesieniu do wybranych usług w świetle przepisów prawa unijnego

The use of special procedures in relation to the selected services in the light of EU law

181

Rafał Aleksander Nawrot

Działalność pełnomocnika spółki anglosaskiej o pełnej strukturze powierniczej, a powstanie zakładu na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – część II

The business activity of a proxy of Anglo-Saxon company having full nominee structure and creation of a permanent establishment on the grounds of double taxation treaties – Part II

186

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

Czynność produkcji papierosów jako tzw. czynność dyssymulowana, o której mowa w art. 199a Ordynacji Podatkowej

Production of cigarettes as a concealed legal action, mentioned in Article 199a of Polish Tax Ordinance Act

190

Paweł Jakubowski

Odznaczenia w administracji skarbowej w Polsce

Decorations in tax administration in Poland

193

Jan Bohdanowicz

Czescy celnicy rzucają nam wyzwanie

Czech customs officers throw us a challenge

196

Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji

Stanowisko PICLiS dotyczące projektu z dnia 12 kwietnia 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw (w zakresie zmiany art. 33a ust. 8 ustawy o VAT)

SPICLiS position on the draft of 12 April 2016 of the act amending the Customs Law Act and some other laws (as regards the revision of art. 33a of the 8 VAT Act)

197

Inne źródła

Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

The amendment to the Act on Freedom of Economic Activity

200

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 April 2016 until 30 April 2016

201

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 April 2016 until 30 April 2016

204

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

207

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe