Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XX nr 8 (241) /2015
sierpień / august 2015
0

Publikacje bezpłatne z bieżącego wydania dostępne są po opublikowaniu kolejnego wydania lub po złożeniu na e mail (monitorc@monitorc.p) oddzielnego zamówienia.

279

Michael Lux

Pozwolenia pojedyncze oraz scentralizowana odprawa celna w Unii Europejskiej

Single Authorisations and Centralised Clearance in the European Union

283

Ewa Gwardzińska

Madagaskar jako wizja ziemi obiecanej dla międzynarodowej wymiany towarowej – fikcja czy rzeczywistość?

Madagascar as a vision of the promised land for international goods exchange – fiction or reality?

289

Dominik Jan Gajewski

Współdziałanie organów podatkowych państw członkowskich w zakresie walki z planowaniem podatkowym

Cooperation among Tax Authorities of EU Member States with Regard to Countering Tax Planning

293

Andrzej Halicki

Współpraca Służby Celnej ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi

Customs’ cooperation with high schools and universities

297

Adam Drozdek

Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza

Polish duty as public tribute in the Middle Ages

302

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

Wybrane problemy prawnokarne związane z naruszeniem zakazu reklamy i promocji gier hazardowych w Internecie

Chosen criminal-law problems connected with the infringement of the prohibition of advertisement and promotion of the gambles in the Internet

306

Anna Rejwer-Kaliszewska

Środki antydumpingowe jako element polityki celnej Unii Europejskiej – problematyka „interesu Unii Europejskiej"

Anti-Dumping Measures Within the Customs Policy of the European Union – Issues “Interest of the European Union”

311

redakcja

Dziennik Ustaw Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 July 2015 until 31 July 2015

312

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C Od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 July 2015 until 31 July 2015

313

redakcja

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

315

Inne źródła

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej www.puesc.gov.pl

Customs’ Electronic Services Platform www.puesc.gov.pl

315

Inne źródła

Nowe usługi na www.puesc.gov.pl

New services on www.puesc.gov.pl

316

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe

Biblioteka celnej książki - najnowsze

monitor-prawa-celnego
Andrzej HALICKI

SŁUŻBA CELNA - STATUS PRAWNY FUNKCJONARIUSZA CELNEGO

Andrzej HALICKI

SŁUŻBA  CELNA  - STATUS  PRAWNY  FUNKCJONARIUSZA  CELNEGO

„… książka to szczególna praca, wyjątkowa na naszym rynku wydawniczym. W istocie to pierwsza monografia poświęcona specyficznej służbie w systemie administracji publicznej – Służbie Celnej. Adresowana, przede wszystkim do funkcjonariuszy celnych, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych i ich wydziałów (referatów) kadrowych, ale i do ustawodawców, sędziów, prokuratorów i związków zawodowych. 

To opracowanie całkowicie nowoczesne pod każdym względem – metodologii, konstrukcji opracowania, jego struktury, warsztatu, języka oraz sposobu prezentacji wielce profesjonalnych, przede wszystkim prawnych, zagadnień. Mimo wybitnie naukowego charakteru opracowanie ma również niezwykle istotny walor poznawczy – jest jak gdyby praktyczną encyklopedią wiedzy o uprawnieniach i obowiązkach funkcjonariuszy celnych.

To czyni książkę cennym źródłem dla wszystkich teoretyków i praktyków stosowania prawa związanego ze służbą celną, a zwłaszcza wszystkich tych którzy zajmują się statusem funkcjonariusza tej umundurowanej i nie umundurowanej formacji administracji publicznej jaką jest Służba Celna”.

Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza: 

 

W publikacji znajdziemy między innymi:

Źródła prawa stosunku służbowego;  akty prawa powszechnie obowiązującego w służbie celnej; akty prawa wewnętrznego; akty kierownictwa wewnętrznego; służba przygotowawcza; zmiana miejsca pełnienia służby; przeniesienie do służby cywilnej; przeniesienie do policji i straży granicznej; oddelegowanie do wykonywania pracy poza Służbą Celną; zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych; Szef Służby Celnej; Dyrektor izby celnej; Naczelnik urzędu celnego; zasady naboru do Służby Celnej; nawiązanie stosunku służbowego; proces opisu i wartościowania stanowisk służbowych; zasady awansu i zmiany na stanowiskach służbowych; Służba Celna jako formacja uzbrojona. Obowiązki: wykonywania poleceń służbowych, przestrzegania tajemnicy celnej i skarbowej, przestrzegania drogi służbowej, pełnienia służby w umundurowaniu, składania oświadczeń o stanie majątkowym; poddania się ocenie okresowej lub opinii służbowej. Prawa do: nagrody jubileuszowej, do nagrody rocznej, do emerytury, do urlopów. Zakazy: wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych, pełnienia służby w urzędzie ze względu na stosunek podległości, dotyczące zrzeszania się i manifestowania poglądów politycznych. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza celnego; rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych ze stosunku służbowego. Ustanie stosunku służbowego.  

W książce znajdziemy również wykaz orzeczeń w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych, wykaz zapytań i interpelacji poselskich dotyczących statusu prawnego funkcjonariusza celnego. Dopełnieniem publikacji jest indeks rzeczowy, bibliografia, wykaz skrótów.

To tylko wyjątki ze spisu treści. Pełny spis treści jak niżej

 

Cena książki wraz z kosztami wysyłki wynosi 45 zł. ( w cenie ujęto 5,00 zł -koszy wysyłki)

Wydawca – Wydawnictwo BW, Szczecin 2013 rok, stron 200
przedpłata na konto:
bank BPH 42 1060 0076 0000 3260 0156 2803
Wydawnictwo BW; 70-851  Szczecin; ul. Pucka 17/7

nie realizujemy wysyłki „za pobraniem”

 

ZAMÓWIENIA można również składać na

e-mail: monitorc@monitorc.pl

Wydawnictwo BW Jan Brodziński

Wydanie I - 2013r. stron 200

45,00zł kup wydanie papierowe
monitor-prawa-celnego
Ewa GWARDZIŃSKA

AGENCJE CELNE W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

Ewa  GWARDZIŃSKA
AGENCJE  CELNE  W  MIĘDZYNARODOWYM  OBROCIE  TOWAROWYM„Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych są istotnym czynnikiem działalności gospodarczej w sferze obrotu towarowego z zagranicą. Ich efektywność zależy jednak nie tylko od rzetelności i umiejętności pracy zatrudnionych w tej sferze osób, ale również od systemu zarządzania służbą celną, zasad organizacyjnych oraz stosowanych procedur.

Autorka to dobrze dostrzegła. Szczególnie cenny jest jej wniosek dotyczący wpływu przystąpienia Polski do UE na funkcjonowanie systemu odpraw celnych. Skoro dokonywanie tych odpraw w innych państwach członkowskich Unii jest szybsze i tańsze, coraz częściej towary przeznaczone dla odbiorców w RP bądź eksportowane z RP poza obszar UE odprawiane są poza krajem. Nie jest, co prawda do końca jasne (a szkoda) czy dzieje się to przy pośrednictwie polskich podmiotów świadczących usługi pośrednictwa celnego, czy też są one przechwytywane przez podmioty z innych państw członkowskich, oznacz to jednak istotne wyzwanie.”

 prof. Wiesław CZYŻOWICZ

 

Cena książki wraz z kosztami wysyłki wynosi 25,00 zł brutto

Wydawca – Wydawnictwo BW, Szczecin 2011 rok, stron 256
przedpłata na konto:
bank BPH 42 1060 0076 0000 3260 0156 2803
Wydawnictwo BW; 70-851  Szczecin; ul. Pucka 17/7

25,00zł kup wydanie papierowe
Zobacz wszystkie