Biblioteka celnej książki
Redakcja
Dla autorów
Prenumerata
Reklama
Roczniki
Indeks autorów
Agencja Celna BW« wróć do spisu

Cena książki wraz z kosztami wysyłki wynosi 40 zł.
przedpłata na konto:
bank BPH 42 1060 0076 0000 3260 0156 2803
Wydawnictwo BW; 71-425  Szczecin; ul. Lutniana 14
 
Andrzej HALICKI
SŁUŻBA  CELNA  - STATUS  PRAWNY  FUNKCJONARIUSZA  CELNEGO
 
„… książka to szczególna praca, wyjątkowa na naszym rynku wydawniczym. W istocie to pierwsza monografia poświęcona specyficznej służbie w systemie administracji publicznej – Służbie Celnej. Adresowana, przede wszystkim do funkcjonariuszy celnych, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych i ich wydziałów (referatów) kadrowych, ale i do ustawodawców, sędziów, prokuratorów i związków zawodowych. 
To opracowanie całkowicie nowoczesne pod każdym względem – metodologii, konstrukcji opracowania, jego struktury, warsztatu, języka oraz sposobu prezentacji wielce profesjonalnych, przede wszystkim prawnych, zagadnień. 
Mimo wybitnie naukowego charakteru opracowanie ma również niezwykle istotny walor poznawczy – jest jak gdyby praktyczną encyklopedią wiedzy o uprawnieniach i obowiązkach funkcjonariuszy celnych.
To czyni książkę cennym źródłem dla wszystkich teoretyków i praktyków stosowania prawa związanego ze służbą celną, a zwłaszcza wszystkich tych którzy zajmują się statusem funkcjonariusza tej umundurowanej i nie umundurowanej formacji administracji publicznej jaką jest Służba Celna”.
Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza: 

W publikacji znajdziemy między innymi:
Źródła prawa stosunku służbowego;  akty prawa powszechnie obowiązującego w służbie celnej; akty prawa wewnętrznego; akty kierownictwa wewnętrznego; służba przygotowawcza; zmiana miejsca pełnienia służby; przeniesienie do służby cywilnej; przeniesienie do policji i straży granicznej; oddelegowanie do wykonywania pracy poza Służbą Celną; zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych; Szef Służby Celnej; Dyrektor izby celnej; Naczelnik urzędu celnego; zasady naboru do Służby Celnej; nawiązanie stosunku służbowego; proces opisu i wartościowania stanowisk służbowych; zasady awansu i zmiany na stanowiskach służbowych; Służba Celna jako formacja uzbrojona. Obowiązki: wykonywania poleceń służbowych, przestrzegania tajemnicy celnej i skarbowej, przestrzegania drogi służbowej, pełnienia służby w umundurowaniu, składania oświadczeń o stanie majątkowym; poddania się ocenie okresowej lub opinii służbowej. Prawa do: nagrody jubileuszowej, do nagrody rocznej, do emerytury, do urlopów. Zakazy: wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych, pełnienia służby w urzędzie ze względu na stosunek podległości, dotyczące zrzeszania się i manifestowania poglądów politycznych. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza celnego; rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych ze stosunku służbowego. Ustanie stosunku służbowego.  
W książce znajdziemy również wykaz orzeczeń w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych, wykaz zapytań i interpelacji poselskich dotyczących statusu prawnego funkcjonariusza celnego. Dopełnieniem publikacji jest indeks rzeczowy, bibliografia, wykaz skrótów.
To tylko wyjątki ze spisu treści. Pełny spis treści jak niżej
 
Wykaz skrótów ...7
Wstęp ...11
Rozdział 1.
Administracja celna w Polsce – rys historyczny i perspektywa rozwoju ... 13
1.1. Okres 1918 r. – 2009 r ... 13
1.2. Okres 2009 r. – 2013 r ... 18
1.2.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz jej nowelizacje ... 18
1.2.2. Koncepcja funkcjonowania Służby Celnej od roku 2009 r. i perspektywa rozwoju .22
Rozdział 2.
Administracja celna (Służba Celna) w strukturze państwa ... 27
2.1. Pojęcia administracji oraz administracji publicznej ... 27
2.2. Administracja celna jako część administracji publicznej ... 28
2.3. Służba Celna jako część administracji celnej ... 29
2.4. Służba Celna jako służba mundurowa ... 30
2.5. Służba Celna jako formacja uzbrojona ... 32
2.6. Inne klasyfikacje Służby Celnej ... 33
Rozdział 3.
Zadania i organizacja Służby Celnej ... 35
3.1. Zadania Służby Celnej ... 35
3.2. Organy Służby Celnej ... 36
3.2.1. Minister Finansów ... 37
3.2.2. Szef Służby Celnej ... 37
3.2.3. Dyrektor izby celnej ... 40
3.2.4. Naczelnik urzędu celnego ... 41
3.3. Jednostki organizacyjne Służby Celnej ... 41
Rozdział 4.
Stosunek służbowy funkcjonariusza celnego ... 43
4.1. Pojęcie i cechy stosunku służbowego funkcjonariusza celnego 43
4.2. Strony stosunku służbowego ... 45
4.3. Źródła prawa stosunku służbowego ... 47
4.3.1. Akty prawa powszechnie obowiązującego ... 48
4.3.2. Akty prawa wewnętrznego ... 50
4.3.3. Akty kierownictwa wewnętrznego ... 50
Rozdział 5.
Nawiązanie stosunku służbowego ... 53
5.1. Warunki pełnienia służby w Służbie Celnej ... 53
5.2. Zasady naboru do Służby Celnej ... 58
5.3. Nawiązanie stosunku służbowego ... 63
Rozdział 6.
Przebieg służby funkcjonariusza celnego ... 65
6.1. Służba przygotowawcza ... 65
6.2. Zmiana miejsca pełnienia służby ... 71
6.3. Przeniesienie do służby cywilnej ... 73
6.4. Przeniesienie do Policji i Straży Granicznej ... 74
6.5. Oddelegowanie do wykonywania pracy poza Służbą Celną ... 75
6.6. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych ... 76
Rozdział 7.
Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy celnych ... 79
7.1. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy celnych ... 79
7.2. Proces opisu i wartościowania stanowisk służbowych ... 81
7.3. Zasady awansu i zmiany na stanowiskach służbowych ... 85
7.4. Stopnie służbowe funkcjonariuszy celnych ... 87
Rozdział 8.
Czas służby ... 91
Rozdział 9.
Obowiązki i prawa funkcjonariusza celnego ... 95
9.1. Obowiązki funkcjonariusza celnego ... 95
9.1.1 Obowiązek przestrzegania przepisów prawa ... 97
9.1.2. Obowiązek rzetelnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań ... 98
9.1.3. Obowiązek racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi ... 98
9.1.4. Obowiązek godnego zachowanie się w służbie i poza służbą . . . . . . . 99
9.1.5. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych ... 100
9.1.6. Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym ... 103
9.1.7. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych ... 105
9.1.8. Obowiązek poddania się ocenie okresowej lub opinii służbowej ... 109
9.1.9. Obowiązek poddania się badaniom lekarskim ... 112
9.1.10. Obowiązek pełnienia służby w umundurowaniu ... 113
9.1.11. Obowiązek przestrzegania tajemnicy celnej i skarbowej... ....114
9.1.12. Obowiązki związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny służby . 114
9.1.13. Obowiązek przestrzegania drogi służbowej ... 115
9.1.14. Obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka ... 116
9.1.15. Zakaz wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych ... 116
9.1.16. Zakazy dotyczące zrzeszania się i manifestowania poglądów politycznych ... 119
9.1.17. Zakaz pełnienia służby w urzędzie ze względu na stosunek podległości ... 120
9.1.18 Obowiązki funkcjonariusza celnego na stanowisku kierowniczym ... 120
9.2. Prawa funkcjonariusza celnego ... 121
9.2.1. Prawo do uposażenia ... 121
9.2.2. Prawo do nagrody jubileuszowej ... 122
9.2.3. Prawo do nagrody rocznej ... 123
9.2.4. Prawo do środków na zagospodarowanie ... 123
9.2.5. Prawo do świadczeń socjalnych ... 123
9.2.6. Prawo do urlopu ... 126
9.2.7. Urlop wypoczynkowy ... 126
9.2.8. Urlop okolicznościowy ... 127
9.2.9. Urlop bezpłatny ... 127
9.2.10. Uprawnienia związane z rodzicielstwem ... 128
9.2.11. Urlop zdrowotny ... 128
9.2.12. Inne uprawnienia urlopowe ... 130
9.2.13. Prawo do otrzymania wyróżnień ... 130
9.2.14. Prawo do podnoszenia kwalifikacji ... 135
9.2.15. Prawo udziału w związku zawodowym i stowarzyszeniu ... 135
9.2.16. Prawo kandydowania w wyborach parlamentarnych i samorządowych ... 136
9.2.17. Prawo do emerytury ... 138
9.2.18. Przedawnienie roszczeń pieniężnych ... 141
Rozdział 10.
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza celnego ... 143
10.1. Uwagi ogólne ... 143
10.2. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej ... 144
10.3. Postępowanie wyjaśniające, rola rzecznika dyscyplinarnego . . . . . . 145
10.4. Postępowanie dyscyplinarne ... 146
10.5. Rozmowa dyscyplinująca ... 151
10.6. Skutki postępowania dyscyplinarnego dla funkcjonariusza celnego ... 153
Rozdział 11
Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych
ze stosunku służbowego ... 157
11.1. Pojęcie sporu i właściwość sądu administracyjnego ... 157
11.2. Właściwość sądu powszechnego ... 159
Rozdział 12.
Ustanie stosunku służbowego ... 161
12.1. Rozwiązanie stosunku służbowego (przesłanki obligatoryjne) . . . 161
12.2. Rozwiązanie stosunku służbowego (przesłanki fakultatywne) . . . .166
12.3. Wygaśnięcie stosunku służbowego ... 173
12.4. Świadectwo służby ... 174
12.5. Przywrócenie do służby ... 175
Rozdział 13
Problematyka spraw ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich ... 177
13.1 Uwagi wstępne ... 177
13.2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2000-2009 . ..178
13.3. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2010-2013 . . .180
13.4. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich przed Trybunałem Konstytucyjnym . . 182
Podsumowanie ... 183
Wykaz wybranych orzeczeń w sprawach ze stosunku służbowego
funkcjonariuszy celnych ... 185
Wykaz wybranych analiz, badań i raportów dotyczących Służby Celnej  ... 187
Wykaz wybranych publikacji prasowych dotyczących Służby Celnej . . . ...188
Wykaz wybranych kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawach dotyczących funkcjonowania Służby Celnej . ...189
Wykaz wybranych zapytań i interpelacji poselskich dotyczących
statusu prawnego funkcjonariusza celnego ... 189
Bibliografia ... 191
Literatura uzupełniająca ... 195
Indeks przedmiotowy ... 197
 
ZAMÓWIENIA można również składać na
e-mail: monitorc@monitorc.pl
Wydawnictwo BW Jan Brodziński
Wydanie I 2013r. stron 200

cena: 40.00zł     do koszyka

71-425 Szczecin, ul. Lutniana 14a, tel. + 48 601 888 720,  e-mail: monitorc@monitorc.pl
Produkcja: Studio graficzne ARS Szczecin 2006